Skip to content

Elinkaariajattelu parantaa AV-kaluston ja esitystekniikan hallinnan vastuullisuutta

Tämän blogin lukijana olet oman alasi rautainen ammattilainen ja hallitset hommasi. Työnantajasi on myös keskittynyt johonkin tiettyyn toimintaan, kuten teatteriesitysten tekemiseen, tapahtumatekniikan tarjoamiseen, ääni-/valosuunnitteluun tms. Nykyaikana meiltä kaikilta kuitenkin odotetaan enemmän kuin vain omien tehtävien hoitamista mallikkaasti.

Nykyaikaisten organisaatioiden odotetaan toimivan vastuullisesti. Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että ydintoiminnan lisäksi pitää miettiä myös toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja laajemmin yhteiskuntaan.

Yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa eettisten ja kestävien toimintatapojen tuomista osaksi liiketoimintaa. Se voidaan jaotella kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Tässä kirjoituksessa huomio on taloudellisessa ja ekologisessa vastuussa etenkin AV-laitteiston ja esitystekniikan kalustonhallinnan näkökulmasta.

Kaluston elinkaarenhallinnan taloudelliset vaikutukset

Epäilen, että käytössäsi ei ole rajatonta budjettia. Kaikkeen kivaan ei määrärahat ikinä riitä, ja jopa tärkeitä hankintoja olet varmasti joutunut siirtämään tulevaisuuteen.

Lyhyesti muotoiltuna yrityksen (tai yhteisön) taloudellisella vastuulla tarkoitetaan yhteisön taloudellisia vaikutuksia sen sidosryhmille. Palkat ja laskut on maksettava, minkä lisäksi yrityksen on tuotettava voittoa omistajilleen sekä maksettava verot. Julkisyhteisöllä puolestaan huomio kiinnittyy julkisen rahan vastuulliseen käyttöön.

Molemmissa yhteisöissä keskeistä on kuitenkin kulujen hallinta. Leväperäinen hankintakulttuuri ei ole vastuullista, vaan investointien pitää perustua perusteltuun tarpeeseen, olla kustannustehokkaita ja tehostaa toimintaa pitkällä aikavälillä.

AV-kaluston ja esitystekniikan näkökulmasta taloudellisen vastuun kantamiseen on kaksi keskeistä tapaa: kaluston elinkaaren maksimointi ja turhien hankintojen välttäminen.

Kaluston elinkaaren maksimointi

Jo investointien suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon hankittavan kaluston koko elinkaari. Näin pystytään varmistumaan siitä, että kalustoinvestointi on taloudellisesti mahdollisimman hyvä (eli investoinnin tuotto – ROI – olisi paras mahdollinen).

Millä keinoin elinkaaren maksimointiin voi vaikuttaa jo hankintavaiheessa? Alla muutamia vinkkejä:

  • Huolehdi siitä, että kaluston huollolle ja kunnossapidolle on toimivat prosessit
  • Panosta laatuun esimerkiksi vertaamalla hankintasuunnitelmassa olevien laitteiden malli- ja valmistajatietoja käytössäsi olevien vastaavien valmistajien ja laitemallien huolto- ja vikahistoriaan
  • Huolehdi siitä, että pystyt seuraamaan hankittavan kaluston elinkaarta ottamalla käyttöön esimerkiksi kalustonhallintajärjestelmän
  • Varmista, että et ole hankkimassa kalustoa, jota teillä jo on käytössä

Turhien hankintojen välttäminen ja investointien suunnittelu

Älä osta mitään turhaa. Vinkki on varsin ilmiselvä, mutta miten voit varmistua tästä? Pienemmissä organisaatioissa työntekijöiden muisti tai Excel-lista voi riittää, mutta varsin nopeasti tulee vastaan tilanne, jossa nämä eivät enää anna tarpeeksi kattavaa kuvaa.

Turhien hankintojen välttämiseksi tarvitset ajantasaisen rekisterin kalustostasi. Tämän rekisterin on oltava kaikkien asiaankuuluvien henkilöiden saatavilla helposti, jotta olemassa oleva kalusto voidaan tarkistaa jo ennen investointiehdotusten tekemistä.

Ajantasainen laiterekisteri kertoo, mitä kalustoa teillä on, missä kalusto on ja milloin se on hankittu. Ajantasaisuuden varmistamiseksi tarvitaan tietenkin säännöllisiä inventaarioita, mutta valitettavasti ajatuskin inventaariosta voi herättää monessa alkukantaisen pakene-tai-taistele-reaktion. Huojentavaa kuitenkin on, että nykyisillä järjestelmillä inventaariot pystytään tekemään merkittävästi aiempaa nopeammin esimerkiksi RFID-tunnisteita hyödyntämällä

Hankintojen ajoittamiseen on hyvä kiinnittää myös huomiota. Kehittyneemmät kalustonhallintaratkaisut tarjoavat mahdollisuuden seurata kaluston elinkaaren päättymistä, jolloin voit ajoittaa tulevat hankinnat aiempaa paremmin. Investointisuunnittelu onkin oleellinen osa taloudellista vastuuta.

Kaluston elinkaaren pidentäminen on ympäristöteko

Vastuullinen yritys tai yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon sen vaikutukset ympäristöön ja pyrkii vähentämään toiminnan ympäristöhaittoja. Yrityksen ympäristövastuuseen kuuluu useita osa-alueita, kuten jätehuolto, energian ja materiaalien käyttö, hankinnat, kemikaalit, melu, logistiikka ja liikkuminen, vaikuttaminen ja luonnon monimuotoisuus.

Useakin edellä luetelluista ympäristövastuun osa-alueista koskettaa audiovisuaalisen alan toimijoita. Miten hillitään esimerkiksi tapahtumien melu- tai valohaittoja tai miten tehdään mahdollisimman ympäristöystävällisiä kuljetuksia? AV-laitteiston ja esitystekniikan hallinnan näkökulmasta keskitymme kuitenkin hankintoihin.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan: Mitä enemmän uutta kalustoa ostat sitä enemmän aiheutuu päästöjä. Mitään toimintaa ei kuitenkaan voi olla, ellei käytössä ole toimintakuntoista kalustoa. Siksi elinkaarenhallinta on tärkeää myös ympäristövastuun kannalta.

Kaluston elinkaaren maksimointi johtaa tarpeeseen hankkia vähemmän kalustoa. Kun kalusto on käytössä pidempään, tulee harvemmin tarve hankkia uutta kalustoa, jolloin uutta kalustoa tuotetaan vähemmän, päästöjä aiheutuu vähemmän ja raaka-aineita säästyy.

Esimerkki: Yritys hankkii kymmenen uutta valonheitintä. Oletetaan, että yhden valonheittimen tuotanto tuottaa 100 kg CO2-päästöjä. Oletusarvoisesti valonheitin on käytössä viisi vuotta. Kun laitteen elinkaareen kiinnitetään huomiota ja sitä huolletaan asianmukaisesti, todetaan, että valonheitin kestääkin seitsemän vuotta.

Näin 10 vuoden yli nämä uponneet CO2-päästöt pienenevät 571 kg eli 29 %.

Laskelman luvut ovat arvioita, mutta perusperiaate täsmää. Lyhyelläkin elinkaaren pidentämisellä päästöjä voi pienentää.

Elinkaaren pidentämisellä siis pystytään ehdottomasti pienentämään yrityksen ympäristövaikutuksia. Ja elinkaaren pidentämiseen vaikuttaa etenkin yrityksen kyky huolehtia kaluston kunnossapidosta.

Luonnollisesti huomiota kannattaa kiinnittää myös kaluston energiatehokkuuteen sekä kierrätettävyyteen. Suuri osa esitystekniikan päästöistä syntyy tietenkin laitteiden käytön aikana, jolloin energiatehokkaat ratkaisut ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Yhteenveto

Yritykset ja julkiset organisaatiot ovat merkittävä osa yhteiskuntaa. Sen myötä niillä on merkittävä vastuu luoda yhteiskuntaan positiivisia vaikutuksia ja pienentää oman toimintansa haitallisia vaikutuksia. Yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa juuri tämän ajattelun sisäistämistä, eivätkä minkään kokoiset organisaatiot enää voi millään alalla olla kiinnittämättä huomiota omaan vastuullisuuteensa.

Esitystekniikan ala ei tietenkään ole poikkeus. Ala tekee merkittävästi hyvää luomalla elämyksiä, inspiroimalla ihmisiä ja työllistämällä, mutta samalla on otettava huomioon toiminnan vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan, ihmisiin ja ympäristöön.

Vastuullinen toiminta on kuitenkin kannattavaa toimintaa. Esimerkiksi elinkaariajattelu ja kalustonhallinta auttavat pidentämään kaluston käyttöikää, mikä säästää sekä kustannuksia että ympäristöä.

Miten teidän yrityksessänne on otettu yritysvastuu huomioon?


 

Antti Kirmanen

Kirjoittaja on vannoutunut elinkaariajattelun ja vastuullisen kalustonhallinnan puolestapuhuja. Tätä agendaa edistämme kehittämällä suomalaista kalustonhallinnan pilvipalvelu Trailia.